REGULAMIN ZAJĘĆ
w Ośrodku jeździeckim
Rancho na Równiach w Rzuchowej

 1. Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka jeździeckiego Rancho na Równiach w Rzuchowej.
 2. W ośrodku zajęcia prowadzi się indywidualnie lub w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający odpowiednie kwalifikacje instruktorzy.
 3. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie. Jednostka lekcyjna wynosi 30-60 min w zależności od stopnia zaawansowania: jazda dla początkujących na lonży: 30 min, jazda dla średnio-zaawansowanych 60 min na ujeżdżalni, jazda dla zaawansowanych w terenie 60 min ( lub wielokrotność). Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w stajni lub telefonicznie. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej 2 godziny przed umówionymi zajęciami.
 4. Zajęcia realizowane są: na ujeżdżalni piaszczystej lub trawiastej bądź w terenie.
 5. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć: odpowiednio przygotowane konie, podstawowy sprzęt jeździecki siodło, ogłowie, kask ochronny.
 6. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego zgodnego z wymogami bezpieczeństwa: specjalnego toczka lub kasku chroniącego głowę, butów na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, niezelowanych, bez zamków od wewnętrznej strony, spodni chroniących nogi przed otarciami, najlepiej bez szwu po wewnętrznej stronie uda (jeansy nie nadają się do jazdy konnej), w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego. Wyjątkiem są kaski udostępniane początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych.
 7. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w Cenniku jazd. Opłaty za zajęcia pobierane są: u instruktora bezpośrednio przed jazdą lub po jeździe – pojedyncze jazdy, karnety obejmujące 10 jazd. Karnety należy wykorzystać w ciągu 2 najbliższych miesięcy.
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które złożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej lub podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego (oboje rodziców), oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. W zajęciach na ograniczonym terenie może brać udział jednocześnie ilość osób każdorazowo określana przez instruktora prowadzącego jazdę, nie większa jednak, niż 4 osób

REGUŁY ZACHOWANIA SIĘ UCZESTNIKÓW
W CZASIE REALIZACJI ZAJĘĆ:

 1. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
 2. W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co najmniej 15 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
 3. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
 4. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, wyczyszczenie kopyt, sprawdzenie stanu konia, szczególnie stanu grzbietu, nóg, kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, włożenie kantara.
 5. Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
 6. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
 7. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 8. Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich.
 9. Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 10. Podczas zajęć z jazdy konnej nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych, należy zdjąć biżuterię.
 11. Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych i video sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich opiekunów. (Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie pisemnej).
 12. Instruktor ma prawo do autoryzacji zdjęć i materiałów video stworzonych na terenie stajni, jeśli mają one zostać udostępnione osobom trzecim lub publikowane.
 13. Instruktor posiada ubezpieczenie od NNW. Jednak ten fakt nie zwalnia rodziców od pełnej odpowiedzialności za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
 14. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni.
 15. Jedynie po uzyskaniu zgody właściciela lub pracownika stajni można pogłaskać, dokarmiać smakołykami zwierząta przebywające na terenie stajni.
 16. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące ZASADY BEZPIECZEŃSTWA tj. zasady zachowania się w stajni i na terenie Ośrodka Jeździeckiego Rancho na Równiach.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

BEZPIECZEŃSTWO uprawiania jeździectwa stanowi bardzo ważny element szkolenia jeźdźców. Analiza większości przyczyn nieszczęśliwych wypadków pokazuje bardzo wyraźnie, że większość wypadków można by uniknąć stosując się do elementarnych zasad prawidłowego szkolenia jeźdźców. Zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa uprawiania jeździectwa wymaga poznania pewnego zakresu teorii. Następnie poprzez ćwiczenia praktyczne można osiągnąć umiejętności, które pozwolą bezpiecznie obchodzić się z koniem.

I. BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA

 1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
 2. Nie zatrzymywać się, nie podchodzić blisko zadu konia, nie klepać go po zadzie.
 3. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonże.
 4. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.
 5. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.
 6. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.
 7. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez instruktora.
 8. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu. 9. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.
 9. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie – stopy jeźdźca powinny wchodzić zupełnie swobodnie.
 10. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią , nigdy nie wkładać stopy do strzemion aż po obcas.
 11. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na polecenie instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków bezpieczeństwa.

II. ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA

 1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).
 2. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek, szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała konia.
 3. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.
 4. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.
 5. Jeżeli koń jest spocony stępować lub oprowadzać go przed wprowadzeniem do stajni aż wyschnie.
 6. Nie pozwalać koniowi na opuszczanie głowy do ziemi, gdy popręg jest mocno podpięty (może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka- zapopężenie).
 7. Nigdy nie wolno przywiązywać konia wodzami, dodatkowo nie wolno przywiazywać uwiązu do niestałych elementów.
 8. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
 9. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.
 10. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go, lub zdyscyplinowania należy użyć palcata w rejonie zadu lub łopatki.
 11. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.
 12. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia – zgłaszać je instruktorowi.
 13. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).
 14. Nie eksploatować konia nadmiernie.

REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO
RANCHO NA RÓWNIACH
W RZUCHOWEJ

Na terenie stajni:

 1. Należy przestrzegać ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.
 2. Należy słuchać zaleceń Właściciela ośrodka i instruktorów.
 3. Należy zachowywać się spokojnie, nie biegać i nie krzyczeć.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania innych źródeł ognia.
 5. W przypadku wystąpienia pożaru postępować zgodnie z instrukcja alarmową.
 6. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.
 7. Należy przestrzegać porządku i czystości. W trakcie przebywania w obrębie stajni oraz jej obiektów należy zachować ład i porządek.
 8. Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu z którego korzystają oraz za zdrowie zwierząt.
 9. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki
 10. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
 11. Wszelkie czynności wykonywane przy koniach ośrodka należy zgłosić do obecnego w stajni instruktora.
 12. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżać konno wierzchem przez korytarz w stajni
 13. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie najlepiej instruktorowi.
 14. Wprowadzane na teren stajni psy powinny pozostawać na smyczy.
 15. Nie należy parkować samochodów naprzeciwko wejścia do stajni.

Regulamin obowiązuje od 15.08.2018 r.

Przebywając na terenie Ośrodka Jeździeckiego Rancho na Równiach lub korzystając z jej usług, akceptujesz tym samym warunki regulaminu, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko jeździło u nas konno.rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide